Frequently Asked Questions in Hmong

TsevNyob thiab Tub Ntxhais Kawm Ntawv Lub Neej (Housing & Student Life)

This is an accordion element with a series of buttons that open and close related content panels.

Kuv muaj pes tsawg txoj kev xaiv txog tsev nyob?

Nws muaj ntau txoj kev xaiv hais txog tsev nyob, xws li tsev nyob uas yog tsev kawm ntawv qib siab tug (university housing), tsev nyob uas yog  lwm tus neeg ua tus tswv (private-owned residence hall), thiab tsev nyob ncig rau ib cheeb tsam tsev kawm ntawv (tsev ntau yim neeg nyob uas yog lwm tus neeg yog tus tswv,tsev kheej, tsev me uas tsis muaj ntau chav nyob, ntau ntxiv…)  Cov tub ntxhais kawm ntawv thawj xyoo (first-year students) tsis thas yuav tsum (require) tau nyob hauv cov tsev nyob hauv tsev kawm ntawv.

 

 • Tsev nyob uas yog tsevkawmntawv Qib SiabTug (university Housing)  nws xam tag nrho rau cov tsev nyob rau cov tub ntxhais kawm ntawv rau tsev kawm ntawv qib siab thawj 4 xyoos (undergraduate), nrog rau cov tsev ntau yim neeg nyob uas tsev kawm ntawv qib siab yog tus tswv (university-owned apartment) rau cov ib leeg neeg thiab cov tub ntxhais kawm ntawv qib siab uas twb kawm tiav 4 xyoos lawm (graduate) thiab twb sib yuav lawm (married) thiab lawv tsev neeg.  Tsev nyob uas yog Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Tug muab lub caij rau cov neeg kawm ntawv los tsim kom lawv muaj kev sib cuag sib txuas lus tau rau tsev kawm ntawv qib siab thiab lub zej zog, thiab pab kom cov neeg kawm ntawv tuaj tshiab hloov tau zoo raws lawv siab nyiam lub caij lawv hloov hauv tsev kawm ntawv qib qis tuaj mus kawm rau tsev kawm ntawv qib siab.
 • Cov tub ntxhais kawm ntawv kuj muaj txoj kev xaiv nyob rau ib lub tsev uas nws yog lwm tus neeg ua tus tswv uas nyob rau ntawm ib cheeb tsam tsev kawm ntawv, uas tus tswv thiab tus saib xyuas yog lwm tus neeg sab nraud.  Cov tsev nyob uas lwm tus yog tus tswv no muaj coob tus nyob ua ke uas ua rau lawv muaj kev sib ntsib nrog rau lwm tus tub ntxhais kawm ntawv thiab yuav pab tau rau lawv lub neej kawm ntawv qib siab yooj yim.  Ntawv thov kev pab cuam ntawm txoj cai xauj tsev (application procedure) thiab kev sib txaus siab txog kev xauj tsev nws yog txoj hauj lwm ntawm tus tub ntxhais kawm ntawv, tsis yog Tsev Kawm Ntawv Qib Siab.  Xav paub kom ntau txog tsev nyob uas yog lwm tus yog tus tswv (private residence hall) yuav nrhiav tau nyob rau hauv Tsev Kawm Ntawv Qib Siab UW-Madison Txoj Kev Nrhiav Vaj Tse Nyob Sab Nraud (UW-Madison Private Housing Connections) qhov website.
 • Cov tsev nyob ib cheeb tsam ntawm tsev kawm ntawv xam nrog rau cov tsev uas lwm tus neeg yog tus tswv xws li cov tsev ntau yim neeg nyob (apartment), tsev kheej (house) thiab cov chav xauj.  Sab kev pab tos txais qhua thiab kev nug txog cov kev pab tes dej num yog los tuav kev nrhiav vaj tse ntawm Kev Pab Cuam Rau Kev Nrhiav Vaj Tse Nyob Ib Cheeb Tsam Ntawm Tsev Kawm Ntawv (Campus Area Housing Living Service), nws yog ib qho kev tshawb fawb uas qhia txog cov tsev khoom uas nyob tawm ntawm tsev kawm ntawv cov tsev nyob hauv Madison muaj xws li cov tsev khoom rau ntau yim neeg nyob, cov sib koom nyob ua ke (roommate situation), cov tsev nyob kheej li yus yog tus tswv, koom ua ke, thiab cov chav nyob uas nyob rau cov tsev kheej li yus yog tus tswv los yog cov tsev uas muaj chaw pw noj haus tib si (boarding houses).

Kuv yuav ua li cas thiaj tau ib daig Wiscard (tub ntxhais kawm ntawv daim ntawv pov thawj (Student ID)?

Tag nrho cov tub nxhais kawm ntawv hauv UW-Madison muaj cai tau txais ib daig UW-Madison Wiscard.  Yuav tau txais daim Wiscard no, koj yuav tsum muaj ib daig ntawv pov thawj, piv txwv li, daim ntawv tsav tsheb los yog phau ntawv tawm mus txawv teb chaw, nyob rau tom Wiscard Lub Chaw Ua Hauj Lwm.  Cov tub ntxhais kawm ntawv uas nyuam qhuav raug txais thiab cov rov tuaj kawm thiab cov neeg ua hauj lwm tshiab tuaj ua tau thawj daig ntawv no dawb xwb tsis tau them tus nqi.  Ploj, tub sab nyiag los yog nrhiav tsis tau daim ntawv no lawm yuav ua dua daim tshiab ib daig no yog $25 thiab tus nqi them no yuav tsis muaj thim rov qab lawm.

Koj daim ntawv Wiscard yuav tsum tau siv tau rau ntau yam heev, xws li ua pov thawj rau txoj kev sau npe kawm ntawv, nkag mus rau tej cov tsev kawm ntawv, mus koom nrog rau tej koom txoos, thiab ntau qhov chaw ntxiv.

Kuv puas muaj cai siv tau kuv daim tub ntxhais kawm ntawv daim ntawv pov thawm (student ID) mus yuav khoom nyob rau tej chaw ib ncig ntawm tsev kawm ntawv no?

 • Cov tub ntxhais kawm ntawv, kws qhia ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm tso tau nyiaj rau hauv tus WISCARD tus zauv ceev nyiaj txiag (account), uas yuav siv tau los ntawm txoj kab  hlau nplaum (magnetic stripe) daim UW ID nkag tau.  Tsuas muab koj daim ID los siv lub sij hawm koj yuav khoom xwb, ces tus tus nqi koj siv yeej cia li raug txiav tawm hauv koj tus zauv ceev nyiaj txiag (account) tam sim ntawv lawm xwb.  Nco ntsoov: Tus zauv Ceev Nyiaj Txiag Kev Siv Nyiaj Ntsuab (cash account) nws txawv ntawm tus zauv ceev nyiaj yuav Khoom Noj, uas yog siv ntawm Tsev Nyob Tsev Kawm Ntawv nyob hauv Tsev Nyob cov chav noj mov.
 • Nrog rau tsev kawm ntawv tus zauv Ceev Nyiaj Txiag Kev Siv Nyiaj Ntsuab, koj daim tub ntxhais  kawm ntawv pov thawj (student ID) siv tau yuav khoom nyob rau koom haum neeg kawm ntawv (unions) thiab lwm qhov chaw muag khoom noj nyob hauv union delis ib cheeb tsam ntawm tsev kawm ntawv.
 • Ntxiv thiab, tus zauv ceev nyiaj txiag WISCARD los tam sim no kuj siv yuav tau khoom nyob rau ntawm Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Tsev Cia Ntawv  (University Bookstore) thiab Qhov Chaw Rau Khoom Siv Rau Hlwb Hlau (digital outpost).

Kuv mus yuav tau cov phau ntawv kawm rau qhov twg ntawm tsev kawm ntawv?

Nws muaj ntau lub khw muag ntawv (bookstores) nyob ze ib cheeb tsam ntawm tsev kawm ntawv uas cov tub ntxhais kawm ntawv hauv tsev Kawm Ntawv Qib Siab Wisconsin-Madison mus yuav tau cov phau ntawv kawm no.  Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum tau muaj lawv cov chav kawm cov sij hawm kawm ntawv (class schedule), nrog rau tus zauv chav kawm (section number) rau txhua chav ntawv lawv kawm, coj los nrhiav kom tau cov phau ntawv kawm yog rau lawv cov chav kawm.  Cov phau ntawv kawm muaj teeb raws cov chav kawm thiab tus zauv chav kawm (section number).

Puas muaj tej yam hauj lwm (activities) dab tsi uas kuv koom tau nrog nyob ib cheeb tsam ntawm tsev kawm ntawv?

Nyob ntawm seb koj nyiam yam twg xwb, nws muaj ntau yam hauj lwm rau koj.

 • Muaj ntau lub koom haum tub ntxhais kawm ntawv los rau xaiv tau ua.
 • Ntaub Ntawv qhia txog txog koom haum thiab nyob hauv tsev kawm ntawv kuj muaj cov pab pawg kis las los xaiv thiab.
 • Koom nrog rau Wisconsin hoofers, yog ib lub koom haum chaw ua si sab nraum zoov.
 • Kom nrog rau kev tub ntxhais kawm ntawv kev nom tswv nrog rau Associated Students of Madison (ASM).
 • Nrhiav kev pab ua hauj lwm dawb thiab kev ua thawj coj nyob rau ntawm Morgridge Center.
 • Pab tawm tswv yim pab thiab rau tes nrog ua hauj lwm thiab cov kev kawm cob qhia nyob rau ntawm Koom Haum Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv (kev kos duab, paj nruag, thiab kev lom zem, duab khiav, duab kos, thiab lwm yam) uas yog koom nrog rau Wisconsin Union Directorate(WUD)

Kuv yuav ua li cas kuv thiaj li nrhiav rau hauj lwm ua ib nrab hnub (part-time) los yog hauj lwm ua caij ntuj sov?

Tub Ntxhais Kawm Ntawv Qhov Chaw Nrhiav Hauj Lwm (Student Job Center) teev tseg cov hauj lwm ua ib hnrab-hnub, hauj lwm ua ib ntus xwb (LTE) thiab hauj lwm qhib rau lub caij ntuj sov muaj nyob rau ntawm tsev kawm ntawv qib siab UW-Madison thiab tawm ntawm ib cheeb tsam tsev kawm ntawv uas nyob rau ntawm cov tswv nrhiav hauj lwm thiab zej zog chaw nrhiav hauj lwm.

Kuv mus nrhiav tau cov ntaub ntawv qhia txog kev xyaum ua hauj lwm thaum tseem tab tom kawm ntawv (internship) nyob rau qhov twg?

Yog ib tug tub ntxhais kawm ntawv hauv tsev kawm ntawv qib siab UW-Madison, nws muaj ntau yam kev xyaum ua hauj lwm thaum lub caij tseem tab tom kawm ntawv.  Cov kev uas yuav pab tau thaum koj tshawb nrhiav ib txog hauj lwm xyaum ua thaum tab tom kawm ntawv muaj xws li:

 • Koj lub tsev kawm ntawv los yog tsev kawm ntawv qib siab lub chaw qhia txog kev ua hauj lwm (career office)
 • Koj tus neeg kws Tawm Tswv Yim Pab (advisor)
 • Tus Thawj coj ntawm koj lub tsev kawm ntawv lub chaw ua hauj lwm
 • (Your Dean’s office)
 • Tom ob lub tsev cia ntawv Memorial thiab College (cov ntaub ntawv qhia txog hauj lwm)
 • Cov chaw ua hauj lwm uas koj xav xyaum ua hauj lwm nrog thaum tseem tab tom kawm ntawv

Kuv muaj lus nug txog kuv lub hlwb hlau/Internet/WiscMail. Kuv yuav nrog leej twg tham?

Qhov chaw The Division of Information Technology (DoIT) muaj kev pab ntau yam thiab pab rau tsev kawm ntawv qib siab UW-Madison cov tub ntxhais kawm ntawv, cov kws qhia ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm.  Koj hu tau rau lawv lub rooj ua hauj lwm muab kev pab cuam qhib 24 teev rau ntawm 608-264-4357.

Sau Npe rau Tsev Kawm Ntawv Qib Siab UW (Applying to UW)

This is an accordion element with a series of buttons that open and close related content panels.

Kuv yuav ua li cas thiaj li sau npe tau ua ib tug tub ntxhais kawm ntawv rau tsev kawm ntawv qib siab thawj 4 xyoos (thawj xyoo, hloov tsev kawm ntawv, los yog tuaj txawv teb chaw tuaj) tau li cas? Cov ntaub ntawv yuav tsum tau muaj rau kev txais ntaub ntawv (admission) yog dab tsi?

Cov ntawv thov kev pab cuam (information) muaj nyob rau hauv Chaw Ua Hauj Lwm Kev Txais Ntaub NtawvthiabKev nrhiav neeg los koom (office of Admissions and Recruitment) lub Web page.  Cov Web page uas tseem ceeb hais txog cov ntaub ntawv no yog rau cov tuaj kawm ntawv thawj xyoo, cov tub ntxhais kawm ntawv hloov tsev kawm ntawv, cov tub ntxhais kawm ntawv tuaj txawv teb chaw tuaj, thiab cov tub ntxhais kawm ntawv rov tuaj kawm ntawv ntxiv.  Cov ntawv sau npe kawm nyob saum huab cua (online) muaj nyob rau hauv http://apply.wisconsin.edu/.  Koj kuj luam tau cov ntawv sau npe kawm no thiab los ntawm http://www.admissions.wisc.edu/forms.php.

Kuv yuav xa kuv cov nqe ntawv (credits) AP, IB, los yog CLEP tuaj tau li cas?

Tsev kawv ntawv qib siab UW-Madison lees paub txoj kev kawm ntawv tau zoo nyob hauv tsev kawm ntawv qib nrab (high school) thiab yam ua tau tshwm sim raws siab nyiam (achievement) nrog rau kev nce tau mus rau qib siab (advance), tsev kawm ntawv qib siab cov nqe ntawv kawm tau (college credits), thiab cov chav ntawv kawm uas yuav muab tshem tawm tau, tsis raug kawm (course exemptions).   Saib peb cov Nqe Ntawv Kawm Tiav Lawm Cov Cai (credit policies) rau ntawm Qhov Chawv Mus Xeem Nce Qib Siab (AP), Tuaj Txawv Teb Chaw Tuaj Pib Kawm Rau Qib Siab Thawj 4 Xyoos (international baccalaureate), thiab Txheej Xwm Kev Sib Tw Nyob Rau Tsev Kawm Ntawv Qib Siab (CLEP) cov nqe ntawv (credits).

Kuv yuav ua li cas thiaj tso tau npe mus kawm ntawv qib siab txuas ntxiv tom qab kawm tiav 4 xyoos lawm?

Tsev Kawm Ntawv  Qib Siab Tom Qab Kawm Tiav 4 Xyoos cov ntaub ntawv qhia txog (information)  muaj nyob rau hauv Tsev Kawm Ntawv Qib SiabTxoj Kev Kawm Ntawv  Tom Qab  Kawm Tiav 4 Xyoos (The Graduate School) Web page.

Yuav ua li cas kuv thiaj li sau npe tau tuaj kawm ntawv li ib tug tub ntxhais kawm ntawv tseem ceeb/tus qhua (special/guest student)?

Lub chawv ua hauj lwm pab rau kev kawm ntawv txuas ntxiv (DCS) lub luag hauj lwm yog los mus lis cov hauj lwm kom cuag ncua rau ntawm cov kev kawm rau tsev kawm ntawv qib siab UW-Madison cov Neeg Tseem Ceeb thiab Cov Qhua.  Tsev kawm  ntawv qib siab cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv Tseem Ceeb (special students)  kawm Tsev Kawm Ntawv Qib Siab cov chav kawm ntawv (course) rau nqe ntawv kawm (for credit) tau them tus nqi ib yam li cov tuaj pib kawm ntawv qib siab thawj 4 xyoos tus nqi ntawv xwb thiab; Cov qhua tub ntxhais kawm ntawv uas yog tuaj zaum hauv cov chav kawm ntawv ntsuam xyuas xwb, uas tau kev tso cai los ntawm tus kws qhia ntawv,  tus nqi yuav raug txo kom qis (reduce rate).

Tus nqi kawm ntawv kawm nyob tsev kawm ntawv qib siab UW-Madison raug li cas?

Tus nqi them kawm ntawv nws mus raws li seb koj nyob rau qhov twg thaum koj yog ib tug tub ntxhais kawm ntawv, koj nqe ntawv kawm (credits) tiav lawm muaj ntau npaum li cas thiab seb koj nyob lub xeev twg tuaj.  Txawm tias tus nqi kawm yuav txawv me ntsis ntawm ib tug tub ntxhais kawm ntawv rau ib tug tub ntxhais kawm ntawv, saib peb cov nqi khwv yees txog Tus Nqi Yuav Raug Them, Kev Tau Txais Nyiaj Pab Dawb, thiab Lwm Yam Kev Pab (Costs, Scholarship, and Aid)

Vaj tsev nyob nws ho muaj feem xyuam nrog txoj kev txiav txim siab ntawm tus nqi ntawv tau li cas?

Nws yog Chaw Ua Hauj Lawm Sau Npe Kawm Ntawm (The Office of the Registrar) los tsim cov cai rau vaj tsev nyob thiab tus nqi kawm ntawv.  Xav paub kom ntxaws, saib lawv lub Web page rau ntawm Vaj Tse Nyob rau Cov Hom Phiaj Ntawm Tus Nqi Kawm Ntawv (Residency for Tuition Purposes)

Chaw Nres Tsheb thiab Kev Thauj Mus Los (Parking & Transportation)

This is an accordion element with a series of buttons that open and close related content panels.

Kuv puas yuav muaj teeb meem txog chaw nres kuv lub tsheb?

Chaw nres tsheb nyob ntawm tsev kawm ntawv los yog ze rau ib cheeb tsam tsev kawm ntaw nws muaj tsawg heev thiab kim heev, thiab vim li no, coob tus tub ntxhais kawm ntawv thiaj tsis coj lawv cov tsheb tuaj tom tsev kawm ntawv.  Tsev Kawm Ntawv Qib Siab UW-Madison yog ib qho yooj yim rau neeg taug kev thiab caij tsheb kauj vab, thiab kev caij tsheb ntiav loj (bus) los zoo heev li.

Yog hais tias koj yuav ho xaiv coj tsheb tuaj tom tsev kawm ntawv, thov saib cov kev xaiv muaj nyob nram qab no:

 • Cov chaw nres tsheb uas yog lwm tus neeg yog tswv (private owned parking space) yuav raug tus nqi li $45-75 rau ib lub hli twg.  Yog yuav xauj ib qho chaw nres tsheb uas yog lwm tus yog tus tswv, tshawb xyuas tub ntxhais kawm ntawv thiab zej zog cov ntawv xov xwm tso tawm, Vaj Tsev Nyob Ib Cheeb Tsam Ntawm Tsev Kawm Ntawv (Campus Area Housing) cov chaw nres tsheb muaj xauj, tsev kawm ntawv cov chaw lo ntawv tshaj xov los yog tso ntawv tshaj tawm nyob rau tej chaw koj nyiam.
 • Lub nroog Madison muaj muab ib co Ntawv Tso Cai Rau Neeg Nres Tsheb (Residential Parking Permit), uas cia cov neeg nyob rau tej thaj chaw ntawd nres tau tsheb tshaj qhov lawv tiv tias tsuas nres tau ib los yog ob teev xwb nyob rau ntawm cov kev.  Txawm yog li no los, nws kuj hais tsis tau tias yuav tsum muaj chaw rau cov neeg nres tsheb xwb!
 • Chaw Nres Tsheb Ntawm Tsev Kawm Nawv tej zaum kuj yuav muaj thiab yog hais tias koj yog ib tug tub ntxhais kawm ntawv uas nyob rau qhov chaw tsis muaj tsheb ntiav loj (bus) khiav los yog muaj tej yam teeb meem tseem tau txais kev pab tshwj xeeb (special needs).

Puas muaj lwm txoj kev thauj neeg mus los nyob ib cheeb tsam ntawm tsev kawm ntawv thiab?

Tsheb ntiav loj (bus) thiab tsheb kauj vab yog cov uas siv caij tuaj heev tshaj ntawm tsev kawm ntawv.

 • Nroog Madison muaj kev khiav tsheb ntiav loj (bus service) zoo heev nyob yuav luag txhua qhov chaw hauv lub nroog.  Xam nrog rau tus nqi ntawv yog ib daig ntawv ASM (Associated Student of Madison) Ntawv Caij Tsheb uas cia cov tub ntxhais kawm ntawv caij txhua lub tsheb ntiav loj (bus) uas yog lub nroog tug tsis raug them nyiaj li.  Ntxiv qhov no thiab, cov kws qhia ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm hauv Tsev Kawm Ntawv Qib Siab UW-Madison tseem tau txais ib daim ntawv caij tsheb ntiav loj los ntawm Tsev Kawm Ntawv Qib Siab UW-Txoj Kev Pab Cuam Thauj Neeg Mus Los thiab (UW- Madison Transportaion Services).
 • Feem ntauj caij tsheb kauj vab tseem yooj yim dua tsav tsheb lawm thiab.  Tsev Kawm Ntawv Qib Siab UW-Madison Txoj Kev Pab Cuam Thauj Neeg Mus Los(UW-Madison Transportation Services) muaj ntaub ntawv txhij txhua qhia txog kev caij tsheb kauj vab nrog rau kev ua ntaub ntawv rau tsheb kauj, chaw nres tsheb kauj vab, cov kev mus, thiab ntau yam ntxiv.
 • Tsheb Khiav Hauv Zej Zos (Community Car) yog ib txog kev koom ua ke sib hloov tsheb caij uas txuag tau nqi roj thiab yog cov tsheb uas siv roj tsawg heev li uas nws siv raws teev rau ib tug kheej los yog rau cov koom haum.  Nws yog ib qho kev koom tes ua ke nrog rau Tsev Kawm Ntawv Qib Siab UW Txoj Kev Pab Cuam Thauj Neeg Mus Los, Tsev Kawm Ntawv Qb Siab UW-Madison cov kws qhia ntawv, cov neeg ua hauj lwm, thiab cov tub ntxhais kawm ntawv kuj yuav ua tau ib tug tswv cuab thiab siv tau cov tsheb nyob rau cov chaw nres tsheb cooj tseg  nyob ib cheeb tsam ntawm tsev kawm ntawv thiab thoob plaws zos Madison.  Cov tub ntxhais kawm ntawv muaj 19 rau 20 xyoo yuav siv tau cov Tsheb Khiav Hauv Zej Zos (Community Cars) yog tias lawv tau tshav tsheb li 3 xyoos lawm, thiab lawv tau sau npe kawm ntawv yog ib tug tub ntxhais kawm ntawv nyob hauv Tsev Kawm Ntawv Qib Siab UW, thiab kawm tau ntawv zoo txog li 3.0 GPA los yog siab tshaj.

Kuv caij tsheb ntiav loj (Bus) mus puas tau rau lwm lub nroog thiab?

Kev thauj neeg mus los kuj muaj tsheb ntiav loj (bus) mus tau rau lwm lub nroog loj thiab.  Cov tsheb ntiav loj uas nws khiav tawm hauv ib cheeb tsam Tsev Kawm Ntawv Qib Siab UW-Madison no mus muaj Badger Bus (Madison mus rau Milwaukee), MAD Bus thiab Better Bus (Madison mus rau Twin Cities),  Van Galder Bus (Madison mus rau Chicago) cov Greyhound Bus (mus ntau txoj kev), thiab cov Mega Bus (mus ntau txoj kev).

Tam sim no kev kho kev nyob ib cheeb tsam ntawm tsev kawm ntawv zoo li cas?

Lub nroog Madison thiab Tsev Kawm Ntawv Qib Siab UW Txoj Kev Thauj Neeg Mus Los (UW Transportation Services) teev muaj cov kev tab tom kho tam sim no uas nws yuav ua rau kev mus los sib cuag tsis yooj yim.  Xav paub kom ntau txog cov kev raug kho uas yuav ua rau kev mus los sib cuag rau Madison thiab Dane County, hu rau Wisconsin Department of Transportation ntawm tus xov tooj yog 1-800-762-3947.

Badger Kev Ua Kis Las thiab Khoom Muag (Badger Athletics & Merchandise)

This is an accordion element with a series of buttons that open and close related content panels.

Kuv yuav mus nrhiav qhov twg thiaj li tau Badger Cov Kis Las cov sij hawm?

Cov sij hawm rau tag nrho Badger cov pab kis las muaj nyob rau ntawm http://www.uwbadgers.com

Kuv yuav mus yuav yuaj tam (tickets) mus saib Badger Cov Kev Kis Las tau li cas?

Cov yaj tuam (tickets) muaj muag rau hauv ONLINE los yog yuav ntawm Badger Kev Kis Las lub chaw muag yuaj tam (Badger Athletic ticket office) ntawm tus xov tooj (800) 462-2343.

Cov khoom yog Tsev Kawm Ntawv Qib Siab UW thiab Bucky Badger cov muaj yuav tau nyob rau qhov twg? Kuv yuav puas tau rau hauv on-line?

Tsev Kawm Ntawv Qib Siab tsis txhawb nqa rau ib tug neeg muag khoom twg, tab sis nyob hauv qab no peb tau muab cov ntaub ntawv qhia txog tej chaw lag luam uas muaj nyob ib cheeb tsam ntawm tsev kawm ntawv, hauv zej zos, on-line, thiab cov chaw muag Tsev Kawm Ntawv Qib Siab UW cov khoom.

 • Bucky’s Locker Room (Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Wisconsin-Madison lub Web site Chaw Muag Khoom Ris Tsho Hnav Kis Las)
 • Babcock Hall Dairy Store phau ntawv teev khoom muag online (Babcock Dairy chees boxes, ris tsho, thiab Wisconsin tej yam khoom tshiab thiab txawv)
 • UW Marching Band (Tsev Kawm Ntawv Qib Siab UW cov khaub ncaws hnav ntaus paj nruag, khoom rau audio/visual, thiab lwm yam khoom sab nraud)
 • Koom Haum Wisconsin Alumni (Badger cov ris tsho, rooj tog, khoom siv ntaus golf, thiab Tsev Kawm Ntawv Qib Siab UW-Madison tej khoom ua khoom plig)
 • Wisconsin Union Terrace cov khoom (khaub ncaws, rooj tog, duab kos, thiab lwm yam khoom plig)
 • Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Lub Khw Muag Ntawv (University Book Store)

Kev Zoo Siab Rau Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv Tiav (Commencement)

This is an accordion element with a series of buttons that open and close related content panels.

Ua kev zoo siab rau cov tub ntxhais kawm ntawv tiav nyob qhov twg thiab ua rau thaum twg?

Kev cai ua kev zoo siab rau cov tub ntxhais kawm ntawv tiav muaj nyob rau lub tsev loj Kohl Center ib xyoos 2 zaug, ib zaug rau thaum lub caij nplooj hlav thaum lub 5 hlis thiab caij nplooj zeeg (caij ntuj no) rau thaum lub 12 hlis.  Tus neeg ua hauj lwm tuav ntaub ntawv rau cov Neeg Ua Hauj Lwm (Secretary of the Faculty) yog tus los mus luam tawm cov hnub thiab sij hawm ua  kev zoo siab rau cov tub ntxhais kawm ntawv tiav txhua xyoo.

Koj qhia puas tau kuv txog cov kev ua kev zoo siab rau cov kawm ntawv tiav?

 • Ib qho kev ua kev zoo siab rau cov kawm ntawv tiav twg yuav ua ntev li ib thiab ib nrab teev.
 • Tsis muaj yuaj tam (tickets) los tsis ua li cas; chaw zaum ces yog leej twg xub tuaj ces leej twg xub tau chaw zaum xwb.
 • Nws muaj cov chaw zaum hom tseg rau cov neeg laus thiab cov neeg muaj mob ua tsis tau hauj lwm lawm. Yog tias koj los yog ib tug neeg hauv koj tsev neeg xav tau kev pab vim koj los yog tus neeg ntawv muaj kev xav tau kev pab, hu rau McBurney Disabilities Resource Center.
 • Chaw Nres Tsheb yuav muaj nyob rau ntau qhov chaw nres tsheb ntawm tsev kawm ntawv qib siab thiab nyob rau lub nroog cov kev uas nyob ze rau ntawm lub tsev Kohl Center.

Kuv yuav ua li cas thiaj qhia tau rau Tsev Kawm Ntawv Qib Siab UW paub tias kuv npaj yuav kawm ntawv kom tiav?

Ib tug tub ntxhais kawm ntawv twg yuav tsum tau qhia kom paub ua ntej tias thaum twg nws yuav kawm ntawv kom tiav (5 hlis, 8 hli, los yog 12 hlis).

 • Cov tub ntxhais kawm ntawv qib siab thawj 4 xyoos thiab cov tub ntxhais kawm ntawv ua hauj lwm zoo heev (professional students) yuav tau tshaj tawm lawv qhov kev npaj yuav kawm ntawv kom tiav rau hauv My UW-Madison qhov chaw qhia thiab yuav tsum ua tau tom qab lub caij qhib sau npe kawm ntawv (registration) rau lub caij nyoog (term) uas lawv npaj yuav kawm ntawv kom tiav.
 • Cov npaj kawm ntawv kom tiav rau qib siab Masters los yog Ph.D. uas npaj yuav mus koom rau txoj kev ua kev zoo siab rau cov tub ntxhais kawm ntawv tiav (commencement) yuav los tom ntej yuav tsum tau qhia rau tom Tus Neeg Tuav Ntaub Ntawv rau cov Neeg Ua Hauj Lwm (Secretary of the Faculty) ntawm tus xov tooj 608-262-3956.
 • Cov kawm ntawv tiav rau lub 8 hli es yuav npaj siab mus koom rau txoj kev ua kev zoo siab rau cov kawm ntawv tiav (commencement) rau thaum lub 5 hlis yuav tsum tau qhia rau Tus Neeg Tuav Ntaub Ntawv rau cov Neeg Ua Hauj Lwm (Secretary of the Faculty) ntawm tus xov tooj 608-262-3956 es kom tus neeg kawm tawv tiav lub npe thiaj li muab sau tau rau hauv phau ntawv teev npe rau txoj kev ua kev zoo siab rau cov kawm ntawv tiav qhov txheej txheem (commencement program).

Yog tias kuv muaj lus nug ntxiv txog txoj kev ua kev zoo siab rau cov kawm ntawv tiav no kuv yuav mus rau qhov twg?

Tus Neeg Ua Hauj Lwm Tuav Ntaub Ntawv rau Cov Neeg Ua Hauj Lwm (The Secretary of the Faculty) muaj ntaub ntawv txhij txhua hais txog txoj kev ua kev zoo siab rau cov neeg kawm ntavw tiav (commencement), nrog rau lwm yam ntaub ntawv, sij hawm, thiab kev qhia tias yuav ua li cas rau cov neeg kawm ntawv tiav.

Kev Kawm Ntawv (Academics)

This is an accordion element with a series of buttons that open and close related content panels.

Kuv yuav nrhiav li cas thiaj tau qhov tseeb txog cov txheej txheem kev kawm ntawv (academic program), yam hauj lwm yuav kawm (major), los yog lub tuam chaw ua hauj lwm loj uas muaj ib tug coj saib xyuas (department)?

Ntaub ntawv qhia txog tag nrho Tsev Kawm Ntawv Qib Siab UW-Madison cov tsev kawm ntawv thiab cov tsev kawm ntawv qib siab (UW-Madison schools and colleges) muaj nyob rau hauv online.  Ntxiv mus, muaj cov phau ntawv teev khoom tseg rau cov Pib Kawm Ntawv Qib Siab Thawj 4 Xyoos thiab cov Kawm Ntawv Qib Siab Ntxiv Tom Qab 4 Xyoos (Undergraduate and Graduate) qhia txog cov txheej txheem kev kawm ntawv (academic programs) thiab cov hauj lwm yuav kawm (majors)  muaj nyob rau Tsev Kawm Ntawv Qib Sib UW-Madison.

Kuv yuav saib li cas thiaj pom cov hnub tseem ceeb rau kev kawm ntawv, xws li thawj hnub kawm ntawv los yog lub caij so rau caij ntuj no?

Txoj Kev Kawm Ntawv Daim Ntawv Qhia Hnub Hli Caij Nyoog (Academic Calendar) teev cov hnub kawm ntawv tseem ceeb mus raws li ib nrab ntawm txoj kev kawm ntawv rau ib lub xyoo (semester).

Leej twg yog tus neeg tawm tswv yim pab (advisor) kuv?

Koj yuav nrhiav tau koj tus kws tawm tswv yim pab (advisor) koj nyob rau koj qhov My UW-Madison portal nyob rau hauv qhov hais tias “Kev Kawm Ntawv (Academic)”.  Koj kuj nrhiav tau cov neeg pab tawm tswv yim (advisors) nyob rau hauv koj lub tsev kawm ntawv/tsev kawm ntawv qib siab uas koj tau sau npe kawm ntawv (enrolled).  Phau Ntawv Teev Khoom Tseg Rau Cov Kawm Ntawv Qib Siab Thawj 4 Xyoos (Undergraduate Catalog) nrog rau ib daig ntawv teev tag nrho cov tsev kawm ntawv qib siab thawj 4 xyoos/cov tsevkawm ntawv qib siab (undergraduate schools/colleges) cov npe nrog rau cov hauj lwm lawv muaj kawm nyob hauv lawv cov tuam chaw ua hauj lwm loj muaj neeg saib xyuas (departments) thiab cov kws tawm tswv yim pab neeg (advisors).

Yog tias koj tsis paub meej txog yam hauj lwm koj yuav kawm,  nug tau rau ntawm:

Cross-College Advising Service

10 Ingraham Hall

Xov tooj:  (608) 265-5460 (Suab/TTY)

E-mail:  advisor@ccas.wisc.edu

Thaum twg kuv mam sau npe tau kawm ntawv (enroll) rau cov chav ntawv (courses) kuv yuav kawm?

Chav ntawv kawm cov hnub sau npe rau thiab sij hawm nws yuav yog txiav txim mus raws li cov nqe ntawv (credits) uas koj twb tau kawm tiav lawm.  Cov tub ntxhais kawm ntawv txuas ntxiv (continuing students) sau npe rau…

 • Ib nrab ntawm txoj kev kawm ntawv (semester) rau lub Caij ntuj sov thiab Caij nplooj zeeg pib rau lub 4 hlis ntuj
 • Ib nrab ntawm txoj kev kawm nawv (semester) rau lub Caij nplooj hlav pib rau lub 11 hlis ntuj

Lub chaw ua hauj lawm Office of the Registrar xa cov ntawv sau npe kawm ntawv (enroll) rau cov chav  ntawv yuav kawm (course enrollment) rau tag nrho cov tub ntxhais kawm ntawv hauv e-mail los yog xa raws kev xa ntawv hauv teb chaws Meskas (US Mail).  Koj kuj mus nrhiav tau koj txoj kev sau npe kawm ntawv lub caij nyoog nyob hauv Qhov Chaw Ua Hauj Lwm Pab Tub Ntxhais Kawm Ntawv (Student Center) nyob rau MyUW-Madison nyob hauv qhov tias “Kev Kawm Ntawv (Academics)”.

Kuv yuav ua li cas thiaj tau daim ntawv qhia txog cov sij hawm kawm ntawv teev muaj (timetable schedule) rau cov chav kawm ntawv?

Kev nrhiav cov chav kawm ntawv (Class Search) muaj nyob rau online nyob hauv Tub Ntxhais Kawm Ntawv Qhov Chaw Ua Hauj Lwm (Student Center) thiab nyob hauv qhov chaw ua hauj lwm Office of the Registrar lub website rau thaum caij ntuj sov, caij nplooj zeeg thiab caij nplooj hlav.

Cov ntawv luam tau lawm rau lub caij ntuj sov (Summer Bulletin) no yuav muaj rau sawv daws siv pib rau lub 1 hlis ntuj nyob hauv cov chaw nyob hauv qab no:

 • Qhov chaw ua hauj lwm Registrar’s Office, 21 N. Park St.
 • Kev Kawm Ntawv Txuas Ntxiv (Continuing Studies), 21 N. Park St, 7th floor

Kuv yuav mus nqa qhov twg thiaj li tau daim ntawv raug cai (official transcript) muaj kuv cov nqe ntawv kawm tag ntawm Tsev Kawm Ntawv Qib Siab UW-Madison?

Kev ua ntaub ntawv kom tiav kom lawv xa daim ntawv raug cai (official transcript) muaj nyob ntawm htt://ordertranscript.wisc.edu/.  Qhov chaw no muaj nrog rau Lus Nug Tsis Tseg (FAQ) thiab tus qauv sim saib txog kev yuav khoom (demonstrations of the ordering process) online.

Daim ntawv raug cai los ntawm tsev kawm ntawv no tus nqi raug $10.00 rau ib daig thiab muaj yuav tau rau hauv online (Siv tau Visa thiab Mastercard), yog tus neeg mus nqa kiag (siv check sau los yog nyiaj ntsuab) los yog xa raws kev xa ntawv (siv check).  Siv tsis tau xov tooj hu, xa email, los yog fax.  Cov tub ntxhais kawm ntawv muaj cuab kav thov kom xa ib daig ntawv raug cai (transcript) hauv online los ntawm MyUW.

Puas muaj cov chaw nyob ib cheeb tsam ntawm tsev kawm ntawv uas kuv mus nug tau kev pab rau kuv cov chav kawm?

Nws muaj ntau cov kev pab qhia ntawv dawb nyob rau ib cheeb tsam ntawm tsev kawm ntawv no xam nrog rau Greater University Tutoring Service (GUTS) thiab lub chaw Sau Ntawv (Writing Center).   Ntxiv mus tseem muaj cov kev pab qhia ntawv uas yuav tau them nyiaj thiab.  Nco ntsoov saib xyuas kom tag rau txhua qhov chaw ua hauj lwm pab qhia ntawv rau neeg (tutoring services) muaj nyob rau ib cheeb tsam ntawm tsev kawm ntawv.

Ntaub Ntawv Qhia Txog Ib Cheeb Tsam Ntawm Tsev Kawm Ntawv (Campus Information)

This is an accordion element with a series of buttons that open and close related content panels.

Koj qhia kuv puas tau tej yam ntaub ntawv txhua leej paub txog (general information) ib cheeb tsam ntawm koj lub tsev kawm ntawv?

Kev ua tau tshwm sim raws siab nyiam, thiab lub hwj chim, Tsev Kawm Ntawv Qhib Siab Wisconsin-Madison tau raug lees paub los lawm ntev tias nws yog teb chaws Asmesliskas ib lub tsev kawm ntawv qhib siab zoo heev.  Mus saib ib cov ntsiab lus khaws tau tseg rau ntawm “Quick Facts” txog Tsev Kawm Ntawv Qib Siab UW-Madison nrog rau cov ntaub ntawv qhia txog cov sau npe kawm ntawv tam sim no, tub ntxhais kawm ntawv qhov kev qhia txog tus kheej (student profile), cov neeg tseem ceeb (notable) kawm ntawv tiav rau ib lub xyoo (alumni), thiab tej chaw ncig (landmarks) ib cheeb tsam ntawm tsev kawm ntawv.  Daim Duab Khiav rau sawv daws saib Ib Cheeb Tsam Ntawm Tsev Kawm Ntawv (Campus Slide Show) los kuj yog ib cov duab yees ib cheeb tsam ntawm tsev kawm ntawv uas npe nrov zoo saib heev thiab.

Kuv yuav ua li cas thiaj tau cov ntaub ntawv qhia txog Tsev Kawm Ntawv Qhib Siab UW-Madison xa tuaj rau kuv?

Cov tub ntxhais kawm ntawv uas npaj tos yuav tuaj pib kawm rau tsev kawm ntawv qib siab thawj 4 lub xyoos (prospective undergraduate students) muaj cai thov tau (request) ib daig ntawv thov kev pab cuam (application) thiab cov ntaub ntawv (information) qhia txog kev kawm ntawv los ntawm Chaw Ua Hauj Lwm Txais Tub Ntxhais Kawm Ntawv (Office of Admissions and Recruitments).  Xav paub kom dav txog ntaub ntawv qhia txog Tsev Kawm Ntawv Qib Siab UW-Madison, xws li kev qhia txog ib tug qhua tuaj saib tsev kawm ntawv (visitor guide) thiab daim ntawv qhia kev (map) los yog kev mus  ncig saib Ib Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv Siab, koj mus download cov ntaub ntawv ntawm no los ntawm VIP.

Kuv yuav nrhiav li cas thiaj tau cov ntaub ntawv qhia txog ib tug tub ntxhais kawm ntawv/kws qhia ntawv/ib tug neeg ua hauj lwm?

Kev kev qhia sawv daws paub txog tub ntxhais kawm ntawv, kws qhia ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm cov chaw nyob, xov tooj thiab email chaw nyob muaj nyob nrog rau hauv PhauNtawv Qhia Chaw Nyob Ib Cheeb Tsam Ntawm Tsev Kawm Nawv (Campus Directory).

Yuav ua li cas yog tias kuv nrhiav tsis tau ib tug neeg nyob rau hauv phau ntawv qhia chaw nyob hauv on-line (on-line directory)?

Tej zaum yuav tsis muaj tus neeg koj xav nrhiav Nyob hauv Phau Ntawv Qhia Chaw Nyob  Ib Cheeb Tsam NtawmTsev Kawm Ntawv (Campus Directory) vim hais tias:

 • Tam sim no muaj tej cov tub ntxhais kawm ntawv, kws qhia ntawv thiab neeg ua hauj lwm tsis xav pub tso lawv cov ntaub ntawv qhia txog lawv tus kheej rau zej zog paub lawm.
 • Tus neeg koj nrhiav ntawv nws yog ib tug tshiab rau ib cheeb tsam ntawm tsev kawm ntawv (phau ntawv qhia chaw nyob nws raug kho dua tshiab txhua txhua ob peb hlis twg).
 • Tus neeg tau tawm hauv ib cheeb tsam ntawm tsev kawm ntawv mus lawm.

Yog tias koj nrhiav tsis tau tus neeg nyob rau hauv phau ntawv qhia chaw nyob hauv on-line,

 1. Hu rau Tsev Kawm Nawv Lub Chaw Teb Xov Tooj (Campus Operator) ntawm (608)262-1234.
 2. Yog tias koj tseem ho nrhiav tsis tau tus neeg ntawv thiab, tej zaum qhov kev pab cuam Txais Tos Qhua & Kev Pab Tshawb Fawb Txog Ntaub Ntawv (Visitor & Information Programs) yuav pab tau koj nrog rau koj txoj kev nrhiav.